Ren forbrenning, lave utslipp. Utprøvd og trygg teknologi.

LNG som drivstoff

  • LNG er et konkurransedyktig drivstoff som reduserer de totale driftskostnadene.
  • LNG som drivstoff er den mest effektive og enkle måte å møte nye miljøkrav på.
  • LNG er utprøvd teknologi og vil redusere vedlikehold og risiko ved vedlikeholdsoperasjoner.

LNG kan prises etter ulike modeller, felles for slike modeller er at de gjerne tar utgangspunkt i en oljepris og på den måten sikrer og synliggjør at LNG er en konkurransedyktig løsning. For å vurdere de totale driftskostnadene må man også ta hensyn til nye og kommende miljøkrav som setter store krav til rensing av eksos fra de tradisjonelle drivstoffene.Forskriftene vil gjelde for all maritim trafikk i Østersjøen, den engelske kanal og Nordsjøen og vil inneholde krav om lavere utslipp av gasser som påvirker luftkvaliteten, blant annet svoveloksider (SOx) og nitrogenoksider (NOx). Ved å gå over til LNG kan skipsfarten bidra til å redusere slike utslipp. Shell regner med at europeisk maritim LNG blir en viktig vekstsektor når kundene begynner å se seg om etter renere, kostnadseffektive drivstoffalternativer som del av sin drivstoffmiks.

 

Det første kravet som møter skip som opererer i ECA-områder (Emission Control Areas), er redusert innhold av svovel i drivstoffet. Dette kan løses med røkgassrensing (Scrubber) eller et renere drivstoff. Deretter kommer krav til reduserte utslipp av Nitrøse gasser (NOx). Dette vil kreve katalytisk rensing av røkgassen – eller en helt ny motorteknologi. LNG møter alle disse miljøkravene på en sikker, robust og kostnadseffektiv måte.

Erfaringene fra årtier med LNG er meget gode og det er ikke registrert driftsforstyrrelser for skipene som skyldes det nye drivstoffet eller utstyr knyttet til det. Tvert om melder brukerne om levere vedlikeholdskostnader, enklere drift og bedre arbeidsmiljø. LNG som drivstoff er en gjennomprøvd og sikker løsning.