Naturgass er det reneste brensel som er tilgjengelig i dag.

Energi og miljø

Naturgass er i dag det reneste brensel/drivstoff som er tilgjengelig på kommersiell basis og i større kvanta i Norge. Naturgass består i hovedsak av Metan (CH4), og er identisk med ren biogass. Forskjellen består i alderen og at biogass er fornybar, mens naturgass ikke er det. Det betyr at COutslippene fra naturgassen må regnes inn i våre nasjonale utslippstall, mens biogass er klimanøytral – selv om COutslippene er de samme. Biogassen er i framgang i Norge og er allerede tigjengelig som drivstoff i Oslo og Stavanger, mens Bergen og Trondheim ennå ikke er kommet riktig i gang.

Erfaringer fra andre land (her ligger Sverige nærmest) er at biogass utnytter den infrastrukturen (forsyningskjeden) som er blitt etablert av naturgassen og at biogass tar markedsandeler fra naturgass. Dette er en utvikling som er forventet og ønsket. Biogass er imidlertid en mer begrenset ressurs enn naturgass. Det er også økonomisk krevende å produsere biogass av tilstrekkelig god kvalitet og å transportere den fram til kundene. Det er derfor viktig at biogassen søkes solgt der det er høyest betalingsvilje og størst klima- og miljøgevinst. Biogass brukt som drivstoff i busser og andre nyttekjøretøy i større byer er derfor et naturlig segment for biogassen.

Erfaringer etter nærmere 20 år med alminnelig bruk av naturgass i Norge viser at naturgassen i all hovedsak har erstattet fossil energi med lavere miljøkvalitet. Ca 80 % av naturgassen har erstattet oljeprodukter, mens ca 20 % har erstattet elkraft og bedret kraftbalansen mot utlandet. Naturgassen har derved både gitt betydelige miljøgevinster og økt forsyningssikkerhet for energi.