Tenk globalt – handle lokalt. Det er her vi bor.

Gasnor mener

All menneskelig aktivitet og velstand er basert på bruk av energi – tilgang på energi er derfor helt nødvendig. Det er grunnleggende feil å snakke om ”miljøvennlig energi”. All bruk av energi gir en eller annen form for miljøbelastning – den eneste ”miljøvennlige” energien er den du ikke har brukt. Energieffektivisering blir derfor et viktig virkemiddel for å redusere miljøbelastningen av våre aktiviteter. I tillegg til effektivisering må vi også satse på energiløsninger som gir lavest mulig miljøbelastninger – både lokalt og globalt.

Det er bred aksept for at våre aktiviteter og utslipp har skadelig påvirkning på miljøet – og det er særlig fokus på klimagasser og global oppvarming. Det er også en allmenn oppfatning at det haster å redusere utslipp av klimagasser før konsentrasjonen i atmosfæren når et punkt der utviklingen mot en varmere klode blir vanskelig å reversere.

Når naturgass erstatter annen fossil energi (eksempelvis olje) vil klimagassutslippene bli redusert med ca 30 % – med momentan virkning. Andre utslipp som skader helse og vegetasjon – blir nærmest eliminert. Konvertering til naturgass gir derved et viktig bidrag til en mindre miljøbelastende energiforsyning.

Norsk energi- og miljødebatt er belastet med en del myter – en av dem er at bioenergi vil redusere CO2 utslipp med 100 %. Det hadde vært hyggelig om løsningen var så enkel, men dette er dessverre en ”sannhet” med betydelig behov for modifikasjoner.  Faktum er at bioenergi (ved bruk) slipper ut omtrent like mye COsom kull per kWh. Til forskjell fra kull vil imidlertid CO2 fra bioenergi raskt fanges opp i kretsløpet – og kan ofte regnes som klimanøytral. Jo raskere opptak av CO2 – jo bedre for klimaet. Flere forskere fra anerkjente fagmiljø (SSB, KLIF, NTNU etc.) har i den senere tid påpekt at tilbakebetalingstiden for CO2 (tiden det tar før en ny mengde bioenergi har tatt i seg CO2 fra den bioenergien vi brukte som brensel) vil være avgjørende for om vi kan regne denne energien som klimanøytral. Hurtigvoksende vekster som halm vil da være klimanøytral, mens tradisjonell vedfyring ikke vil være det. Man skal heller ikke glemme at vedfyring gir betydelige lokale miljøbelastninger i form av støv/partikler og andre helseskadelige utslipp.

Det blir altså viktig å skille mellom ulike former for bioenergi – på samme måte som man skiller mellom fossile brensel. Den beste formen for bioenergi er biogass – på samme måte som naturgass er den beste formen for fossil energi.

Gasnor mener at det er viktig og riktig å satse på naturgass fordi:

  • Naturgass reduserer miljøskadelige utslipp i dag – med umiddelbar effekt.
  • Naturgass trygger norsk industri og norske arbeidsplasser.
  • Naturgass som drivstoff til skip er nødvendig for å nå våre forpliktelser om NOX reduksjoner
  • Naturgass vil legge til rette for innfasing av biogass (og Hydrogen).