Renere og effektiv energi

Typiske data naturgass

Naturgass er luktfri, ikke giftig og er lettere enn luft. Ved en eventuell lekkasje vil naturgassen raskt stige til værs og fortynnes til konsentrasjoner som ikke er brennbare. Naturgass tilsettes et kraftig luktestoff for å kunne detekteres ved eventuelle lekkasjer.

Fysisk tilstand i naturen Gassfase
Farge Fargeløs
Kokepunkt -162 OC  ved 1 atm trykk
Tetthet gassfase 0,804 kg/Sm3
Tetthet i væskefase 450 kg/m3 (ved 1 atm og – 162 OC)
Nedre brennverdi gassfase 37 MJ/Sm3 – 10,3 kWh/Sm3
Nedre brennverdi væskefase (LNG) 5,8 kWh/liter (5,8 MWh/m3)
Metaninnhold 82 – 95 % (mol)
1 tonn LNG Ca 1362 Sm3
Selvantennelsestemperatur 540 OC
Antennelsesgrenser 4,7 – 14,7 % volum i luft
Måleenhet Sm3 (kan også måles per kg)

For mer detaljert informasjon om naturgass vises det til vårt Sikkerhet og produktdatablad.