Avgiften er satt til 0 kr for 2018

Veibruksavgift på Naturgass

I Statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt Veibruksavgift på Naturgass.

Avgift på naturgass til kjøretøy ble økt med hele 7,46 NOK/Sm3. Avgiften ble satt hele 54 % høyere enn tilsvarende avgift for diesel. Dette gjør det uaktuelt med gass som drivstoff for kjøretøy.

Ved hjelp av naturgass er det bygget fyllestasjoner og annen infrastruktur som er tilrettelagt for biogass. Biogass vil med dette miste drahjelp og støtte fra naturgass, og dette vil sterkt redusere mulighetene for at biogass blir tatt i bruk i nye områder. I beste fall må støtten til produksjon av biogass økes betydelig, i verste fall blir ikke biogassen tatt i bruk. Ved innføring av denne avgiften har våre politikere nok en gang prioritert diesel – samtidig som man snakker om forbud mot dieselbiler. Uklarheter omkring avgiften og manglende konsekvensutredning har imidlertid ført til at den i revidert nasjonalbudsjett ble satt til 0,0 kr/Sm3 med tilbakevirkende kraft. Nå vil man avvente ESA sitt syn på avgiften og ordningen med naturgass som reserveforsyning for biogass.