Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Åpenhetsloven

Aktsomhetsvurdering

Gasnor er en ledende aktør i leveranser av energi til norsk industri og skipsfart. Vi har flere av Norges største bedrifter som kunder. Gasnor er en pådriver for det grønne skiftet og ser store og spennende muligheter inn i fremtiden. Vi satser sterkt på naturgass, biogass og hydrogen. Ettersom vi deltar i hele verdikjeden, gir dette oss en unik innsikt og mulighet til å jobbe målrettet med bærekraftige tiltak i alle leddene i leverandørkjeden. Bærekraft har alltid vært på agendaen til Gasnor, og vi skal være bevisste i å velge samarbeidspartnere som tar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på alvor.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Dette betyr at vi må være mer åpne og transparente om hvordan virksomheten påvirker omverdenen. Åpenhetsloven skal bidra til at vi reduserer risikoen for å forårsake eller medvirke til brudd på menneskerettigheter. Den skal også sikre anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører, eiere, samarbeidspartnere og hos oss selv. Den pålegger oss videre å gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger i verdikjeden. Gasnor har i flere år arbeidet strukturert for å fremme anstendige arbeidsforhold og grunnleggende arbeidsrettigheter i verdikjeden. Vår innkjøpspolitikk er basert på det samme prinsippet som i åpenhetsloven og skal sikre at våre leverandører tar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold på alvor.

Se: FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (2018).

Innkjøpspolitikk

I våre styrende dokumenter og innkjøpspolitikk er vi tydelige på at vi har et ansvar for å bidra til bærekraft, etikk og menneskerettigheter. Dette er en risikobasert og kontinuerlig prosess som pålegger oss å overvåke, igangsette tiltak og identifisere risiko knyttet til våre leverandører. I henhold til disse retningslinjene gjør Gasnor aktsomhetsvurderinger rundt menneskerettigheter. Dette betyr at vi gjør revisjoner av leverandører der risikoen er størst. Gasnor sine kunder skal være trygge på at vi velger leverandører som ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter.

Aktsomhetsvurderingsmodellen er iverksatt i Gasnor på følgende måte:

  1. Ansvarlighet

Vår innkjøpspolitikk og retningslinjer, i sammen med vår strategi, forankrer bærekraft i virksomheten. Vi har en overordnet strategi med relevante mål og vi er tydelige på vårt ansvar for å jobbe med aktsomhetsvurderinger og en ansvarlig innkjøpspraksis. Vi har implementert en rutine for hvordan vi velger, godkjenner, følger opp og samarbeider med våre leverandører.

  • Kartlegge konsekvenser

Hvert halvår tar vi ut en oversikt over alle våre leverandører for å danne et overordnet risikobilde. Deretter risiko vurderes de prioriterte leverandørene.

  • Iverksette tiltak

Basert på risikovurderingen og prioritering av risiko i trinn to skal det utarbeides planer med tiltak som skal iverksettes for å forebygge, stanse og redusere risiko for negativ påvirkning. Når prioritert risiko er identifisert skal det iverksettes tiltak. Vi skal ha en plan som beskriver hva vi gjør for å stanse, redusere eller forbygge negativ påvirkning. Dette skal være i form av sertifisering, oppfølging av en leverandør eller samarbeid for være med å påvirke en komplisert problemstilling.

  • Følge opp tiltak

Vi skal jevnlig ha intern og ekstern gjennomgang av våre planer og tiltak. Dette er for å sikre at disse har ønsket effekt.

  • Kommuniser med berørte interessenter

Gasnor skal være åpne om de vurderingene vi gjør av vår verdikjede. Vi skal rapportere åpent og ærlig om utfordringer og tiltak som er iverksatt.

  • Gjenopprett

Dersom det har skjedd et avvik skal vi iverksette tiltak for de som er ansvarlige for bruddet og rette opp i dette. Dette gjelder også dersom vi ikke er ansvarlige for bruddet, men da vil vi påvirke at det skjer.

Har du spørsmål:

I henhold til åpenhetsloven har forbrukere og andre interessenter krav på å vite hvordan Gasnor håndterer faktiske og mulig negative konsekvenser som er avdekket i aktsomhetsvurderingene. Vi har opprettet en egen e-post for henvendelser: aapenhetsloven@gasnor.no