Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Tenk klima, tenk miljø
– tank biogass

Tungtransport i Norge slipper årlig ut mer enn

3

millioner tonn CO2

Bruk av fornybare gasser

0

reduserer utslipp

Med biogass og hydrogen blir tungtransporten utslippsfri

0

tonn CO2

Norge har satt seg som mål å redusere utslippene fra transportsektoren med 50 prosent innen 2030. For tyngre transport på vei må derfor flere lastebiler og trekkvogner over på biogass og hydrogen eller elektrisitet.

Transportsektoren er bindeleddet mellom produsent og forbruker. Tung – og langtransport foregår alltid også lokalt. Derfor er det fint å tilby lokalprodusert drivstoff. Ett produkt med opprinnelse som uønsket biprodukt fra landbruket og havnæringen, er nå råstoff til biogass. Biogass er sirkulærøkonomi i praksis og benytter avfall til produksjon av et høyverdig produkt som løser både klima og miljø utfordringer. 

Det er klima- og miljøvennlig

Tungtransporten står for ca. 50 % av klimagassutslippene for veitrafikk. Biogass er et klimakinderegg som gir energi, løser avfallsproblem, bioresten erstatter kunstgjødsel og er ett jordforbedringsprodukt, samtidig som det reduserer klimagassutslipp!

Biogass er et fornybart drivstoff som kan redusere klimautslipp med inntil 140% sammenlignet med fossil diesel. Biogass lages av husdyrgjødsel, fiskeavfall, kloakk og matavfall på ulike produksjonsfasiliteter omkring i landet avhengig av hvilket råstoff som er tilgjengelig. Fremtidens biogass kan også benytte blant annet tang og tare som råvare.

Biogass brenner helt rent, uten svovel eller sot. Dette bidrar til bedre luftkvalitet.

Stortinget har vedtatt at biogass skal likestilles med el- og hydrogen i alle sammenhenger, og blant annet er tunge kjøretøy med biogassdrift bli fritatt for bomavgift i ringveier omkring storbyer.

Utprøvd teknologi som fungerer

Vi tilbyr biogass som LBG (flytende biogass) og CBG (komprimert biogass). Anvendelsesområdene er hhv lang- og tungtransport for LBG. CBG er mest aktuell for lokal og regional transport og benyttes blant annet av renovasjonsbiler for å hente avfallet der du bor.

Gasnor er Norges største aktør innen salg og distribusjon av naturgass. Vi startet produksjon og leveranser av flytende naturgass for snart 20 år siden. Vi har solid erfaring i håndtering av LNG, og det er denne erfaringen vi nå tar med oss videre i den fornybare verden. Biogass er trygt, økonomisk og fungerer under alle forhold. Fylletiden er som for diesel, ca. 10 minutter.

Forsyningssikkerhet, flere alternativ – spre risiko

Biogass vil spille en viktig rolle for den totale energiforsyningen her til lands og på kontinentet. Gasnor skal være i hele verdikjeden. Vi eier 50% i biogass produksjonsselskapet Renevo, vi skal inn forsyne og drifte vårt eget fyllestasjonsnettverk for biogass. Når Gasnor har ansvar i hele verdikjeden, kan våre kunder være trygge på at de får de mengder biogass de har behov for til enhver tid.

Sam

Samantha Martine Digre

Business Development Manager

+47 926 36 065
Svein Sund_20211109_Alina Pettersen_6

Svein Sund

Senior Commercial Advisor

+47 934 38 918

Ta kontakt med oss

  • Legg igjen e-post og telefonnummer og vi tar kontakt.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.