Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Naturgass baner veien for nullutslipps­­samfunnet

Maritim sektor i Norge slipper ut 4,3 millioner tonn CO2. Dersom norsk skipsflåte kjørte på naturgass i kombinasjon med batteri, i stedet for olje, kunne utslippene vært inntil 40 prosent lavere.

Klimaendringene er sammen med miljøproblemer vår tids kanskje aller største utfordring. Transportbransjen er overrepresentert i utslippstallene, og det jobbes hardt med løsninger for å redusere utslipp.

Et lite hurra for skipsfarten er at utslipp knyttet til sjøtransport ser langt bedre ut enn alternativene tog, lastebil eller fly. Så, sett med klima- og miljøbriller, er nettopp skipsfarten den transportmetoden som bidrar med minst utslipp per fraktet kilo gods.

Illustrasjon

Utslippstallene er likevel alt for høye, og det haster med å få utslippene ned. I skipsfarten alene estimerer vi utslippene av CO2 på verdensbasis til å være 800.000.000 tonn i året.

IMO (Den internasjonale maritime organisasjonen) har anslått utslippene fra verdens havgående skipsflåte å stå for nær tre prosent av alle menneskeskapte CO2-utslipp.

Maritim sektor i Norge slipper alene ut 4,3 millioner tonn CO2.

Det er med andre ord vanskelig å se for seg å komme i mål med utslippsreduksjoner, verken i Norge eller internasjonalt, uten målrettede tiltak og virkemidler for skipsnæringen.

Per i dag har vi ingen fungerende nullutslippsteknologi for skipsnæringen. Med nullutslippsteknologi mener vi en perfekt løsning som kan erstatte det drivstoffet skipsnæringen bruker i dag, og som er hundre prosent fri for skadelige miljø- og klimagasser

Det høres kanskje også urealistisk ut å få til, men bransjen jobber hardt med løsninger, og vi mener at flere av teknologiene vi jobber med kan (og bør) være klare innen 2030.

Noen opererer med enda mer optimistiske anslag, og vi håper de får rett, men helt sikkert er det at det vil komme til å gå noen år enda.

Illustrasjon

Så hva kan vi gjøre mens vi venter?

Det finnes én teknologi som er klar allerede i dag og som har inntil 40 prosent lavere utslipp enn den tradisjonelle oljen.

Teknologien er norsk, har vært i bruk i mange år allerede, krever lite vedlikehold og høster mye oppmerksomhet, særlig fra utlandet.

Teknologien er flytende naturgass (korrekt kalt LNG), gjerne i kombinasjon med batteri (LNG Hybrid).

Det er stor enighet om at det haster å redusere utslippene, og skip som er bygget for naturgassdrift kan gi klimagevinster på hele 40 prosent i løpet av prosessen hvor vi utvikler drivstoff som er enda bedre.

Den raskeste veien til mål

Norge har vært et foregangsland for bruk og utvikling av naturgass som drivstoff for skip, og teknologien utpekes internasjonalt som det foretrukne drivstoffet for skipsfart i fremtiden

Gass har nemlig potensial til å bli helt utslippsfri, altså en nullutslippsteknologi, men dette er en utvikling som må skje i flere steg.

Blant annet er biogass i kombinasjon med naturgass et godt alternativ i dag, mens Ammoniakk og fornybar naturgass vil kreve mer utvikling.

100

norske skip går på lng

Hydrogen av naturgass eller fra elkraft er et annet svært spennende spor som bransjen jobber iherdig med. Her snakker vi endelig nullutslippsteknologi.

Den dagen vi får tunglastede langdistanseskip til å kjøre på hydrogen, står vi overfor en mulig revolusjon for utslippsregnskap verden over. Men – forskningsmiljøene mener at dette vil ta tid, og at vi i mellomtiden må vi ta i bruk det beste vi har nå.

Særegent for naturgass er altså at her kan vi kutte utslipp mens vi jobber. Nå skjer det nemlig mye i løpet av et år, og evner vi å utnytte potensialet på veien mot målet, vil vi ha gjort et viktig stykke arbeid allerede, den dagen nullutslippsteknologi er klar for markedet.

Ikke bare vil teknologien endelig være moden, markedet vil ha langt bedre forutsetninger for rask implementering av den.

Et skip bygget for naturgass vil kreve svært lite ombygging for å kunne bytte sitt drivstoff til  fornybar gass, som for eksempel ammoniakk. Og en reder som fra før har byttet bort olje til fordel for naturgass, kan tenkes å trenge mindre motivasjon til å foreta en ytterligere oppgradering i retning fornybar energi.

Gjøre
noe

Ta i bruk teknologien som finnes i dag. Redusere utslipp med inntil 40 prosent.
Blomst ikon

Gjøre ingenting

Fortsette å bygge for tungolje. Opprettholde dagens utslippsnivå inntil vi har en perfekt løsning.

Hvorfor diskuterer vi egentlig dette?

Løsningen slik den beskrives her oppleves gjerne åpenbar. Naturgass er imidlertid omstridt da den per i dag fortsatt er en fossil energi.

Som ikke-fornybar energiressurs ble den i 2017 underlagt CO2-avgift i Norge, og den positive økningen av LNG-drevne skip i Norsk skipsflåte fikk dermed en real brems.

Skip som endelig tilfredsstilte myndighetenes utslippsmål ble med ett ikke lengre  sett på noe som var prioritert, og kombinasjonen usikre rammevilkår og svingende konjunkturer har bidratt til at diesel gjerne fremstår som et enklere valg.

I mellomtiden

Kritikerne av en gradvis tilnærming til nullutslippssamfunnet slik vi har skissert over, vil hevde at ved å allerede nå kreve at drivstoff i skipsnæringen skal være 100 prosent fornybart og 100 prosent utslippsfritt, så vil vakuumet som oppstår i bransjen tvinge fram nullutslippsløsninger raskere.

Norske myndigheter har de siste årene handlet i tråd med denne teorien.

Dersom teknologien allerede fantes, at terskelen for å investere for rederiene handlet om for eksempel kostnader eller lite kunnskap, ville det vært en god hypotese.

Det er imidlertid ikke situasjonen for denne næringen. Her snakker vi om krav til bruk av teknologi som rett og slett ikke finnes enda. 

Teknologi som næringen selv opplever så fjern at det åpenbare alternativet blir å ikke gjøre noe, fortsette som før og heller vente på den endelige løsningen.

I mellomtiden brukes millioner av fat med olje som drivstoff i skipsfarten, med svimlende — og helt unødig høye — CO2-utslipp, som konsekvens.

Gasnor mener:

  • Naturgass må være en del av løsningen om Norge skal komme i mål med vedtatte utslippskutt innen 2030.
  • Naturgass er eneste realistiske brobygger fra fossile energikilder til fornybare, på kort- og mellomlang sikt, og det haster at myndighetene prioriterer naturgass som satsingsområde.
  • Per i dag er naturgass i kombinasjon med batteripakker (LNG Hybrid) det eneste alternativet for skip som går over lengre distanser og aktører i skipsnæringen som vil bidra til utslippskutt.
  • LNG er  tilgjengelig i dag, og teknologien kan ta i bruk flere typer fornybare gasser så snart de er tilgjengelige
  • Ved å innføre CO2-avgift for aktører som allerede hadde bygget sine skip om for naturgass, skapte myndighetene usikkerhet rundt rammevilkår for naturgass. Derfor er det ekstra viktig at det nå legges tydelige og forutsigbare føringer for bruk av naturgass som drivstoff til skipsnæringen.
  • BONUS: LNG er norsk teknologi med massivt potensiale, og investeringene som gjøres i LNG går tilbake i norske arbeidsplasser og norsk innovasjon.