Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Framtidsrettet skipsnæring kjører på naturgass

Skipsnæringen er forbundet med store utslipp av skadelige klima- og miljøgasser.

Hvert år registrerer vi en økning av henvendelser fra samfunnsbevisste rederier som aktivt ønsker å redusere sitt fotavtrykk i klima- og miljøregnskapet. De første la om til naturgass i 2001. I dag går mer enn 100 norskeide skip på LNG.

Økt bevissthet rundt skadelige utslipp fra skipsfarten gjør at mange rederier i dag ser etter renere drivstoffløsninger for sine nybygg. Likevel er det ikke rett fram å orientere seg i markedet. Både bransjen og myndighetene snakker mye om nullutslippsteknologi, men for de aller fleste skip er dette løsninger som fortsatt kun finnes på tegnebrettet.

Illustrasjon


Men, det finnes et alternativ til olje, for alle typer skip. Naturgass (LNG) er i dag det eneste alternativet til tradisjonelt drivstoff for rederier som ønsker å kutte utslipp av skadelige miljø- og klimagasser allerede nå. Faktisk har et nytt skip som kjører på naturgass opp mot 40 prosent lavere utslipp av CO2 (avhengig av teknologi) og opp mot 100 prosent reduksjon av skadelige og luftforurensende miljøgasser.

Skip som går på naturgass oppfyller allerede myndighetenes utslippsmål, og skal Norge komme i mål med utslippskuttene vi har forpliktet oss til innen 2030, så må de få skipsnæringen med. Naturgass er det eneste verktøyet vi har tilgjengelig som vil kutte utslipp over natten.

Hva er naturgass og hvordan fungerer det som drivstoff?

Når vi snakker om naturgass som drivstoff for skip, snakker vi om LNG (liquified natural gas), eller enklere forklart, naturgass som er gjort flytende ved at den er nedkjølt.

Teknologien er norsk og de 50 første skipene som gikk på LNG var norske. Nå, 20 år etter, har vi solid grunnlag for å kunne slå fast at LNG-drevne skip er enkle og trygge i bruk, og krever lite vedlikehold. Vi merker oss også at rederier som har bestilt LNG-skip, fortsetter å bestille dette for sine nybygg.

Fremtiden for naturgass som drivstoff

Naturgass alene er ikke en perfekt løsning for markedet, om vi skal se 10 – 15 år frem i tid. Teknologien har fortsatt høyere utslippsnivåer enn hva vi ønsker oss på sikt, men det er det beste alternativet som finnes i dag. Videre er det svært tilpasningsdyktig når bedre løsninger blir tilgjengelige, og både justeringer og overganger til ny og enda bedre teknologi vil kreve marginale ombygginger.

Biogass er i så måte et svært spennende spor, og vil i kombinasjon med naturgass kunne representere tilnærmet null i utslipp.

Biogass har vært i bruk i lengre tid nå, og når produksjonskapasiteten øker vil dette sannsynligvis være den fornybare energikilden som først blir tilgjengelig for tungindustri og skipsnæring. Naturgass og biogass har lik sammensetning, og kan brukes om hverandre. Grønn ammoniakk, og fornybar (syntetisk) naturgass er andre gasser med stort potensiale for langdistanseskipsfart, men ligger sannsynligvis enda litt lenger frem i tid.

Terskel i tilgang

Terskelen for mange som vil ta større ansvar for klima- og miljø handler om tilgang på drivstoff med gode nok egenskaper. Internasjonalt er det i dag et begrenset antall havner som leverer tjenester innenfor bunkring, lagring og distribusjon av LNG. Situasjonen representerer et høna-og-egget-problem: rederier vegrer seg for å investere fordi mulighetene for bunkring foreløpig er begrenset, og leverandørleddet vegrer seg for å investere i LNG fordi etterspørselen ikke oppleves som stor nok – enda.

Etterspørselen etter klimavennlige løsninger i dag oppleves likevel som så stor, at selv om utviklingen går saktere enn mange hadde sett for seg, så går den i alle fall i riktig retning. I Norge er situasjonen annerledes, her har selskap som Gasnor tatt ansvar for å bygge et distribusjonssystem som gjør at LNG kan tilbys i en rekke havner, også fra bunkringsfartøy.

Et veivalg for fremtiden 

Dersom målet er konkrete kutt fra første dag, er å bygge for LNG det mest effektive valget et rederi kan ta. Som norsk teknologi vil valget også tjene norsk verfts- og leverandørindustri, statens petroleumsinntekter (ved å investere i et petroleumsprodukt med lavere utslippsnivå) og ikke minst miljøet.

Et rederi som bygger for naturgass demonstrerer samfunnsansvar, konkurransekraft, grønne fremtidsløsninger og – ikke minst- det understreker seg selv som en attraktiv arbeidsplass for neste generasjon klima- og miljøbevisste arbeidstakere.

For spørsmål, priser eller informasjon om naturgass som drivstoff, kontakt oss gjerne her.

Tor Ivar Hetland Drivstoff til Skip og fornybar gass

Tor Ivar Hetland

Director Mobility

+47 905 57 005

Ta kontakt med oss

  • Legg igjen e-post og telefonnummer og vi tar kontakt.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.